Werkdrukafspraken in nieuwe cao Universiteiten

De vakbonden FNV, VAWO, CNV en AC/FBZ hebben samen met de VSNU (Vereniging Nederlandse Universiteiten) een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Universiteiten. Een van de belangrijkste afspraken is dat de werkdruk per universiteit wordt aangepakt. Daarnaast zijn er onder andere afspraken gemaakt over verlenging van dienstverbanden bij zwangerschap en bevalling en over het loon.

Vakbonden zijn blij dat ze na een moeizaam proces toch een akkoord hebben voor ongeveer 50.000 universiteitsmedewerkers. Op dinsdag 11 april vergadert de landelijke adviescommissie WO over het bereikte akkoord. Hier wordt besloten of het akkoord positief aan de achterban wordt voorgelegd. Daarna organiseren de gezamenlijke bonden bijeenkomsten op de universiteiten rond het akkoord. Data hiervan worden gepubliceerd op onze site. De definitieve stemming is digitaal. Op 15 mei moet vastgesteld zijn of het akkoord definitief wordt omgezet in de cao.

Aanpak werkdruk

Uit recent onderzoek van de vakbonden blijkt dat 7 op de 10 universiteitsmedewerkers kampt met hoge tot zeer hoge werkdruk. In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat elke universiteit voor het eind van dit jaar een plan van aanpak oplevert over het terugdringen van de werkdruk en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Jan Boersma, bestuurder FNV: ‘De vakbonden hamerden op structurele afspraken in de cao om de zeer hoge werk- en prestatiedruk binnen de universiteiten aan te pakken. We zijn dan ook blij dat we dit nu in de cao hebben vastgelegd.‘

Verlenging na zwangerschaps- en bevallingsverlof

Er is daarnaast afgesproken dat vrouwelijke promovendi zonder meer verlenging krijgen van hun aanstelling na een zwangerschaps- en bevallingsverlof. VAWO-directeur Donald Pechler is blij dat dit nu eindelijk is vastgelegd: ‘Veel vrouwelijke promovendi die tijdens hun promotie zwanger werden, hadden minder tijd om hun promotie te doen of moesten het in hun eigen tijd afronden. Het is goed dat het voor promovendi nu is geregeld, maar we willen deze aanpassing ook voor postdocs.’ Postdocs zijn al gepromoveerd en hebben een ander dienstverband dan promovendi, waardoor deze regeling niet voor hen geldt. Vakbonden en werkgevers hebben daarom de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringend verzocht om de wet zo aan te passen dat verlenging bij zwangerschaps- en bevallingsverlof geen probleem is.

Loon

Universiteitsmedewerkers krijgen per 1 januari 2017, met terugwerkende kracht, een structurele loonsverhoging van 1,4%. De loonsverhoging van 0,8%, die universiteiten sinds 1 september 2016 uitbetalen, wordt met dit akkoord ook structureel. De jeugdschalen worden per 1 januari 2017 verhoogd met 5,0% (ook structureel) en per 1 juli 2017 wordt de jeugdschaal voor 21-jarigen afgeschaft.

Sociale zekerheid

In het onderhandelaarsakkoord is verder afgesproken dat de duur en opbouw van het 3e WW-jaar wordt gerepareerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever. Tevens gaan per 1 januari 2018 gaan ook openbare universiteiten een transitievergoeding betalen bij het einde van een dienstverband. Dit gebeurt al bij bijzondere universiteiten. Om te voorkomen dat er een stapeling komt van twee regelingen – de transitievergoeding en de BWNU-regeling (de uitkering na de WW-periode) – is een anticumulatie-afspraak gemaakt. Dit geeft een medewerker de vrijheid te kiezen voor de regeling die het best past bij zijn persoonlijke wens of omstandigheden.

De cao heeft een looptijd van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017. Ongeveer 50.000 medewerkers vallen onder de cao Universiteiten. Vakbonden FNV, VAWO (Vakbond voor de Wetenschap), CNV en AC/FBZ leggen het onderhandelaarsakkoord binnenkort voor aan de leden.

 

Bron: site FNV